مشارکت آنلاین
شماره حساب های بانکی

اهدا کنندگان می توانند پول نقد خود را به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز کنند. این مبالغ برای ساخت و یا تجهیز مدارس مورد نظر طبق تفاهم نامه هزینه می شود. اگر مبالغ ودیعه برای مشارکت حداقل 30٪ در ساخت یک واحد آموزشی کمتر از مبلغ مورد نیاز باشد ، جامعه خیرین با جمع آوری مبالغ مشابه ودیعه ، مدارس مشارکتی احداث می کند و نام اهدا کنندگان در کتیبه مدرسه نوشته می شود .
تمام این توافق نامه ها در قرارداد ساخت گنجانده شده و عمل خواهد شد
شماره حساب جامعه خیریه مدرسه ساز کشور

شعبه بانک ملت :
6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی
ir430120000000007770777089 شماره شبا

انواع دیگر مشارکت
- تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه ها و آزمایشگاه ها)
- هوشمند سازی مدارس
- "کمک به مدرسه" (حمایت از دانش آموزان مستضعف و فقیر)
کلیه پرونده ها براساس انعقاد تفاهم نامه توسط جامعه خیرین مدرسه ساز کشور پیگیری و با نیت خیرخواهانه انجام می شود.

بصورت آنلاین:
بانک شهر : 5047061090069705 پرداخت آنلاین

شماره حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور :
بانک پارسیان: 20100666666601 شعبه پل رومی
بانک ملت: 7770777089 شعبه بانک ملت پل رومی
بانک ملت: 6104337543835423 شعبه بانک ملت پل رومی
شماره حساب ارزی نزد بانک پارسیان شعبه پل رومی. ۳۰۱۰۰۹۳۹۱۰۰۰۱